Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 września 2005r w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Zamościu


Uchwała Nr XXXVI/414/05
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 30 września 2005r

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w ZamościuNa podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /tekst jedn. Dz.U z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn.zm/ oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U.Nr 61 poz. 624 z późn.zm. / Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Nadaje się Gimnazjum Nr 4 w Zamościu imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały 

Prymas Tysiąclecia Ks. Kardynał Stefan Wyszyński 
– w obecnym czasie, kiedy tak bardzo dzieciom i młodzieży potrzeba odpowiednich wzorców do naśladowania, myśl o uczynieniu patronem szkoły tej wielkiej postaci zasługuje na uznanie.
Wybór imienia został zaakceptowany przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwę , który wyraził nadzieję, że patron pomoże całej społeczności szkolnej dążyć do wartości , które dla Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego były fundamentem jego ofiarnej i pełnej odwagi służby Kościołowi i Ojczyźnie. 

Kardynał Stefan Wyszyński został wybrany na patrona szkoły w wyniku ogólnoszkolnej debaty z udziałem uczniów, rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Szkoła zrealizowała Program Wychowawczy związany z wyborem patrona oraz zadania wynikające z procedury przygotowań do uroczystości nadania imienia. 
17 lutego 2005 r odbyła się akademia „Nasz Patron” na której przedstawiona została sylwetka Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Uroczystość nadania imienia szkole połączona z otrzymaniem sztandaru odbędzie się 5 października br. 

 

 

Obchody Dnia Patrona 2014

 

Dzień Patrona Szkoły 2013-2014

 

Dzień Patrona Szkoły

 

Wieczornica upamiętniająca 31 rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Dzień Patrona Szkoły 5-10-2011

 

30-ta rocznica śmierci Kardynała St.Wyszyńskiego

 

 

 

 

 

 

Skip to content