na

DZIEŃ OTWARTY

Szkoły Podstawowej Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

9 marca 2019 roku (sobota)

godz. 1000 – aula szkoły

W programie:

– Spotkanie z Dyrektorem Szkoły i zapoznanie z ofertą edukacyjno-wychowawczą,

– Różnorodne zajęcia i gry dydaktyczne: „Mały ratowniczek”, „Popcornowe inspiracje”, „Katecheza na jeziorze”, „Cool school”, „Baśniowa biblioteka”, „Cyfrowa kraina”, „Świetlica z baśni”, „Gimnastyka dla Smyka” i inne,

– Zwiedzanie szkoły,

– Moc atrakcji i niespodzianek dla dzieci.

 

 OFERTA SZKOŁY

 

 

Szanowni Państwo

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu proponuje edukację, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w nowej formule, która mamy nadzieję, spotka się z Państwa zainteresowaniem  i aprobatą.

 

 

W ramach innowacyjnej edukacji przygotowaliśmy propozycje rozwijające wszechstronne umiejętności przyszłych uczniów klas pierwszych.

 

 

Proponujemy następujące kierunki działań:

 

 

 

,,My World”

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zakłada kształcenie kompetencji językowych ucznia w toku codziennych zajęć lekcyjnych, a treść edukacji językowej jest spójna
z aktualnie realizowanymi treściami nauczania w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, artystycznej.

Innowacja ,,My World” uwzględnia także założenia Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, gdzie nauka języka obcego przypomina formę warsztatów, mających na celu uaktywnienie pokładu talentów i umiejętności, jakie posiadają poszczególne dzieci. Przy nauczaniu dzieci wykorzystana będzie zarówno ich inteligencja językowa, ale również inteligencja wizualno-przestrzenna, muzyczna, ruchowa, interpersonalna i przyrodnicza. Dzieci będą uczyć się języka obcego poprzez doświadczanie nowej wiedzy całym sobą.

Podczas zajęć podstawowymi formami pracy jest praca w grupach oraz indywidualna na materiałach przygotowanych przez nauczyciela. Wykorzystywana jest w nauczaniu technologia informacyjna, tablica interaktywna, programy multimedialne, filmy, słuchowiska, piosenki. Zdobyte umiejętności pozwolą uczniom na swobodną komunikację w języku angielskim.

W klasie językowej planujemy również naukę języka niemieckiego.

 

 

 

 

,,Magiczne cyferki”

 

Innowacja wspierająca i rozwijająca uzdolnienia matematyczno – informatyczne dzieci z elementami programowania. Głównym celem zajęć będzie wprowadzenie dzieci w magiczny świat matematyki poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych oraz ukazanie jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

W ramach zajęć dzieci będą miały możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu komputerowego i programów multimedialnych, nauki programowania i kodowania, nauki poprzez zabawę, gry planszowe rozwijające logiczne myślenie, matematyczne rozrywki umysłowe oraz naukę gry w warcaby i szachy. Ciekawe ukazanie dzieciom świata matematyczno-informatycznego zainspiruje je do dalszego rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi na dalszych szczeblach edukacji!

 

 

 

 

„Artyści są wśród nas”

 

Innowacja artystyczna umożliwi wszechstronny rozwój dziecka w I etapie kształcenia. Będzie stymulowała różne formy aktywności, rozwijała wyobraźnię i ciekawość. Wdrażała do poszukiwania twórczych działań, rozbudzała motywację.

Wzbogaci wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzyczno-ruchowych oraz teatralnych. Planujemy udział w zajęciach muzealnych organizowanych przez Muzeum Zamojskie. Zajęcia i zabawy dostosowane zostaną do wieku dzieci, ich wrażliwości i specyficznego poznawania świata. Innowacja będzie wspierała i rozwijała dziecko w sferze intelektualnej, społecznej
i estetycznej.

Zajęcia te będą prowadzone przez nauczycieli wykorzystujących własne, wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi uzdolnionymi artystycznie. Przewidziana jest jedna godzina lekcyjna raz w tygodniu na każdy rodzaj zajęć.

Finałowe przedsięwzięcia to: udział w konkursach plastycznych i wernisażach, spektakle
i koncerty dla środowiska szkolnego i lokalnego, angażujące wszystkich uczestników innowacji.

 

 

 

 

Ekoskrzaty poznają świat –
zabawowo i naukowo”

 

Podczas realizacji innowacji ekologiczno-przyrodniczej uczniowie połączą teorię z praktyką, poznają wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczące najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Dzieci będą miały bezpośredni kontakt z przyrodą podczas ,,Lekcji zielonego myślenia” i lekcji w ZOO. Innowacja będzie realizowana zarówno w formie odrębnej edukacji, jak i poprzez włączenie w cykl nauczania treści poszczególnych edukacji: środowiskowej, przyrodniczej, ekologicznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania i wspólnych wędrówek oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne.

 

„Chcesz uwrażliwić dziecko swe? Do klasy z innowacją zapisz je.”

 

 

Skip to content