CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

 

 

Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej

 

Pomoc koleżeńska

 

Zapoznanie z różnymi aspektami wolontariatu

 

Uwrażliwienie na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka

 

Uświadomienie potrzeby integracji ludzi niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych, bezdomnych itp. ze środowiskiem

 

Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym

 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach

 

Rozwijanie cech charakteru: punktualność, obowiązkowość, systematyczność, skrupulatność

 

Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej

 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki, pedagogiki i psychologii

 

Wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego

 

 

Skip to content