Drodzy Rodzice

przyszłych Pierwszaków!!!

 

4 marca 2019

rozpoczynamy nabór do klasy I

 

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: http://nabor.pcss.pl/zamosc

– harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 określa Zarządzenie nr 25/2019 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 stycznia 2019 r.

– kryteria naboru do szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów oraz określeniem dokumentów potwierdzających ich spełnienie określa Uchwała nr XXXVII/471/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:   

– urodzone w 2012 r.

– odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2018/2019

– urodzone w 2013 roku na wniosek rodziców/opiekunów prawnych jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, poz 59)

Zasady przyjęcia:

– Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu:

Bohaterów Monte Cassino, Floriana Szarego, Hetmana Jana Zamoyskiego, Hrubieszowska (nr nieparzyste), Infułacka, Pawłówka, Wesoła, Prosta, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

– Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu zgłoszenia lub wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych:

– Dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego

– Książeczka zdrowia lub inny dokument z nr PESEL dziecka

 

Szczegóły rekrutacji oraz link do strony NABÓR 2019

znajdują się na naszej stronie internetowej

 

http://www.zs4zamosc.pl/

 

 

Skip to content