Regulamin realizacji projektów edukacyjnych 
w Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu

 

Rozdział I. Zasady ogólne

§ 1

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego powołuje na każdy rok szkolny koordynatora realizacji projektów edukacyjnych.

§ 2.

 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach w klasie pierwszej, jednak nie później niż do zakończenia I półrocza w klasie trzeciej.
 2. Uczniowie mogą brać udział w realizacji projektów pod kierunkiem jednego opiekuna lub zespołu opiekunów.
 3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

§ 3.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 4.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

 

Rozdział II. Procedura dopuszczania projektów do realizacji

§ 5.

 1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawcy informują uczniów klas drugich o warunkach i zasadach realizacji projektów.
 2. Rodzicom przekazuje się informację o warunkach i zasadach realizacji projektów, nie później niż do 15 września.

§ 6.

 1. W terminie do 30 września nauczyciele przedmiotów pozyskują informacje od uczniów 
  o problemach, które chcieliby rozwiązać metodą projektów edukacyjnych.
 2. W terminie do 15 października zespoły przedmiotowe, uwzględniając problematykę zaproponowaną przez uczniów, opracowują zestawy tematów projektowych, ustalają opiekunów grup tematycznych i przedstawiają je koordynatorowi.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2., udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

§ 7.

 1. W terminie do 30 października opiekunowie projektów podczas konsultacji  z uczniami udzielają wskazówek i odpowiadają na pytania.
 2. Wyboru określonego tematu uczeń dokonuje do 15 listopada, składając opiekunowi  pisemną deklarację (załącznik nr 1)  ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. W uzasadnionych przypadkach np. w trakcie realizacji dużego projektu dopuszcza się zwiększenie liczby członków zespołu.
 3. Potwierdzoną przez opiekuna deklarację uczeń przekazuje wychowawcy, który przechowuje ją w teczce wychowawcy.
 4. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 5. W przypadku gdy uczeń: 
  a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
  b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
  c)nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

zostanie włączony do określonego zespołu przez wychowawcę, który powinien uwzględnić zainteresowania i zdolności ucznia.

 

Rozdział III. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie

§ 8.

 1. Do obowiązków koordynatora należy:

  a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektów oraz możliwości pozyskiwania różnorodnych źródeł ich dofinansowania
  b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów
  c) przygotowanie harmonogramu realizacji projektów na dany rok szkolny
  d) nadzór nad dokumentacją projektów
  e) organizacja Dni Projektów.

 2. Koordynator posiada następujące uprawnienia:

  a) podejmuje decyzje o realizacji danego projektu na wniosek jego opiekuna oraz po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły szczególnie w przypadkach konieczności zapewnienia środków finansowych na realizację projektu,
  b) ustala szczegółowy plan organizacji Dni projektów.

§ 9.

1. Opiekun projektu nadzoruje pracę zespołu uczniów realizujących projekt edukacyjny 
w zakresie następujących działań:

a) wyboru tematu projektu edukacyjnego
b) określania jego celów i zaplanowania etapów realizacji

c) ustalenia dokumentacji potwierdzającej realizację projektu

d) korekty merytorycznej zgłoszonych przez uczniów do rozwiązania podczas realizacji zadań projektowych

e) bieżącego monitorowania prac zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielania konsultacji i wskazówek

f) wykonania zaplanowanych działań
g) publicznego przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego

 

2.Opiekun projektu posiada następujące uprawnienia:

a) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru tematu projektu edukacyjnego

b) dokonywanie ostatecznej oceny pracy uczniów zaangażowanych w projekt

c) ustalanie zasad współpracy uczniów z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły w przypadku, gdy jest to niezbędne w trakcie wykonywania zadań projektowych

d) prowadzenie dokumentacji projektu ujętej w załącznikach do szczegółowych zasad realizacji projektów edukacyjnych

e) prowadzenie innej dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia realizacji projektu, w tym osiągnięcia jego celów lub rezultatów.

§ 10.

 1. Do obowiązków wychowawców klas, których uczniowie realizują projekt należy:

  a) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny
  b) wpisanie na świadectwie ukończenia gimnazjum informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temacie projektu edukacyjnego
  c) składanie do dyrektora szkoły wniosków o zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek jego rodziców.

2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani udzielać uczniom pomocy w ramach konsultacji przedmiotowych.

§ 11.

1.Uczniowie mają obowiązek:

a) brania udziału w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego
b) realizowania pod opieką nauczyciela  zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji projektu działań obejmujących:

c) wybór tematu projektu edukacyjnego,
d) określenie jego celów i zaplanowanie etapów realizacji,
e)wykonanie zaplanowanych działań,
f) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 

2.Uczniowie mają prawo do:

a)zgłaszania problemu, który chcieliby rozwiązać,
b) wyboru projektów, w których chcieliby uczestniczyć.

 

Rozdział IV. Zasady realizacji projektów

§ 12.

 1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

  a) cele projektu
  b) czas realizacji projektu
  c) wykaz problemów rozwiązywanych przez uczniów
  d) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac
  e) podział zadań w zespole i zasady współpracy
  f) kryteria oceny projektu
  g) sposób prezentacji i podsumowania projektu.

§ 13.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Prezentacje odbywają się w maju, podczas Dni Projektów, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów w  innym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
 3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

  a) uczniowie
  b) rodzice uczniów
  c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu
  d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

Rozdział V. Dokumentowanie realizacji projektu

§ 14.

 1. W szkole prowadzona jest obowiązkowa dokumentacja stanowiąca załączniki do regulaminu realizacji projektów:

    – Kontrakt na wykonanie projektu (załącznik 2),

     – Sprawozdanie z realizacji projektu (załącznik 3),

     –  Karta oceny ucznia (załącznik 4)

 2. Ponadto opiekunowie projektu prowadzą dodatkową dokumentację potwierdzającą realizację projektu oraz osiągnięcie założonych celów lub rezultatów w formie: portfolio, kart zadań, poradników, przewodników, prezentacji, zdjęć, plakatów etc.
 3. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

Rozdział VI. Zasady oceniania uczniów uczestniczących w projekcie

§ 15.

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem, korzystając z karty oceny projektu.
 2. Opiekun projektu opracowuje kryteria oceny projektu i zapoznaje z nimi uczniów przed przystąpieniem do jego realizacji.
 3. Opiekun projektu winien przedstawić wychowawcy klasy informację o przebiegu realizacji projektu i ocenę poszczególnych uczniów.
 4. Kryteria oceniania zachowania zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 5. Dopuszcza się możliwość dokonywania ocen przedmiotowych na zasadach opisanych w WSO.
 6. Ocena ma charakter zarówno opisowy, jak i punktowy, odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 7. Jeśli projekt (lub jego część) jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust. 5.

 

Rozdział VIII. Zasady uzyskiwania wpisu na świadectwie szkolnym

§ 16.

 1. Uczeń lub jego rodzice wskazują  w terminie nie później niż do 30 marca roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego  wybrany projekt, którego temat zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Podstawą do dokonania wpisu jest karta projektu i karta oceny projektu potwierdzająca udział ucznia w projekcie edukacyjnym oraz uzyskaną przez niego ocenę.
 3. Na świadectwie będą wpisane tylko te projekty, z których uczeń otrzymał minimalną ocenę pozytywną.

 

Rozdział IX. Zasady i tryb zwalniania uczniów z uczestnictwa w projekcie

§ 17.

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub rodziców (prawnych opiekunów), a także z własnej inicjatywy.
 2. Szczególnymi przypadkami wykluczającymi udział uczniów w projekcie może być:

  a) długotrwałe zwolnienie lekarskie, którego czas trwania wyklucza udział ucznia w projekcie
  b) realizacja indywidualnego nauczania w warunkach domowych
  c) długotrwałe leczenie w warunkach szpitalnych lub sanatoryjnych.

 3. Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego składają rodzice (lub prawni opiekunowie) z chwilą podjęcia informacji o braku możliwości uczestnictwa ich dziecka w realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) swoją decyzję w tej sprawie.

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§18.

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga koordynator w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Wnioski dotyczące zmian w niniejszym dokumencie zgłasza Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 4 w Zamościu.
Skip to content