Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego Nr 4 w Zamościu.

CELE KONKURSU 

 • popularyzacja różnych form artystycznych wśród uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie walorów przyrodniczych regionu,
 • budowanie poczucia przynależności do Małej Ojczyzny,
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • prezentacja twórczości uczestników naszej szkoły.

  UCZESTNICY

Konkurs dla uczniów klas IV –VIII Szkoły Podstawowej

TEMATYKA ZDJĘĆ
Jesień to wyjątkowo barwna pora roku.
Rozejrzyj się. Zatrzymaj na chwilę. Popatrz na świat, który Cię otacza.

Wybierz jedną z dowolnych form artystycznych i ukaż piękno jesieni na Zamojszczyźnie.
Dajemy Wam pełną dowolność. Zdjęcie, praca plastyczna, utwór literacki  może „opowiadać” o  ludziach, zwierzętach, architekturze, krajobrazie czy też ukazywać ulotną chwilę…
Nie ma ograniczeń.

TERMIN: do 18  listopada 2021 r.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII
 2. KONKURS plastyczny

Format: minimum A4
Technika dowolna/Zachęcamy do kreatywności i wykorzystywania różnorodnych technik.
Kryteria oceny:
-realizacja tematu
-oryginalność
-wartość artystyczna i estetyczna

 1. KONKURS fotograficzny

Format: minimum 15 x 20
Kryteria oceny:
-realizacja tematu
-oryginalność
-wartość artystyczna i estetyczna
Prosimy dostarczyć zdjęcia wywołane lub wydrukowane.

 1. KONKURS literacki

Forma: wiersz lub piosenka
Kryteria oceny:
-realizacja tematu
-oryginalność
-wartość artystyczna i estetyczna
-poprawność językowa i ortograficzna
Prace prosimy dostarczyć wydrukowane (format A4, czcionka 14)

 1. Zgłoszone prace muszą zawierać: Imię i nazwisko autora, klasa
 2. Prace prosimy przekazywać do nauczycieli wychowawców.
 3. Organizatorzy: Joanna Kosz, Małgorzata Jasek, Agnieszka Hamerska, Marzena Wityk

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Tylko prace odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą oceniane.
 3. Jury wyłoni laureatów z każdej kategorii oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

TERMINARZ

 1. Ogłoszenie konkursu: 27. 09. 2021 r.   Zgłaszanie prac do 18. 11. 2021 r.
 2. Ogłoszenie wyników: koniec listopada 2021 r., na stronie szkoły. Wystawa na szkolnym korytarzu.
 3. Nagrody : niespodzianki.

Wybrane prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły i na szkolnym korytarzu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin

oraz oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie jest kopią fotografii stworzonych
  przez inne osoby,
 • prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione. Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuje na siebie wszelkie roszczenie jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Ochroną Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 pozycja 883),
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatorów Konkursu zgłoszonego zdjęcia w dowolnym czasie i formie do celów konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami regulaminu prosimy o zgłoszenie się do organizatorów.

 

Skip to content