Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu .

Data publikacji strony internetowej: 2018-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-04. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Bikowski, roman.bikowski@sp4.zamosc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601-321-615. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość

 1. W budynku znajduje się 8 wejść ( 5 wejść na parterze, 3 na piętrze – po schodach). Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci wejść na kartę oraz ochrony budynku. Kodowane drzwi do pokoju nauczycielskiego, teren wokół szkoły umożliwiający poruszanie się na wózku, monitorowane wejście do budynku szkoły (monitoring, portier), wejście główne do szkoły dla pracowników – otwierane na kartę.
 2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są pochylnie, informacje głosowe. Brak platform, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą.
 7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Szkoła posiada domofon; przy wejściu do szkoły jest dzwonek; drzwi do sal lekcyjnych, sportowych, na stołówkę szkolną spełniają normy dla potrzeb osób niepełnosprawnych; na terenie szkoły znajduje się automat z napojami i artykułami spożywczymi; szkoła zapewnia szafki dla uczniów (łatwy dostęp dla uczniów poruszających się na wózku).
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-04. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Budzyński, mbudzynski@mawir.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 690-928-998. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do szkoły na kartę dla pracowników szkoły – monitorowane wejście do budynku (monitoring, portier), w szkole przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków, kodowane drzwi do pokoju nauczycielskiego – teren wokół szkoły umożliwiający poruszanie się na wózku.
 2. Korytarze i schody spełniające normy, na schodach spoczniki, w szkole jest winda dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych (opis ułatwień dla osób niepełnosprawnych w budynku): brak.
 4. Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach (można wejść/nie można/nie jest uregulowane): nie jest uregulowane.
 6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line (czy jest osoba przeszkolona z języka migowego/czy można „zamówić” tłumacza przed wizytą/ czy jest możliwość skorzystania z tłumacza on-line): brak.
 7. Szkoła posiada domofon, przy wejściu głównym do szkoły jest dzwonek, toalety na parterze i piętrze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi do sal lekcyjnych, sportowych, na stołówkę szkolną spełniają normy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na terenie szkoły znajduje się automat z art. spożywczymi i napojami, szkoła zapewnia szafki dla uczniów (łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózku).

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content