SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

 


Zasady rekrutacji do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
w roku szkolnym 2022/2023


 

Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

Po raz ósmy rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),

Uchwała Nr XXXVII/471/2018 Rady Miasta Zamość, z dnia 29 stycznia 2018 r.,

Zarządzenie Nr 17/2022Prezydenta Miasta Zamość, z dnia 17 stycznia 2022 r.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

 • urodzone w 2015 r.,

 • odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2021/2022,

 • urodzone w 2016 r. – na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci spoza obwodu, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców, o ich przyjęciu decyduje liczba punktów, ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość.

REKRUTACJA

1 – Ustalenie szkoły obwodowej dziecka

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Zamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tworzą tzw. sieć szkół obwodowych.

Wykaz ulic z przynależnością do obwodów szkół podstawowych, znajduje się na stronie internetowej Naboru.

Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Rodzice dziecka zamieszkałego, ale niezameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej, właściwej dla miejsca zameldowania, o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka, w roku szkolnym 2022/2023.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

2 – Zapisywanie dziecka do szkoły podstawowej

I. Wypełnienie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia”.

Rodzice kandydata, wypełniający zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej, mogą zrobić to na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej obwodowej, drukują je, ponadto drukują i wypełniają oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata. Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować lub zrobić zdjęcia, a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.

Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły obwodowej we wrześniu.

 • w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w szkołach podstawowych) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu przez oboje rodziców składają w szkole obwodowej.

Złożenie podpisanego zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.

II. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa

Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły, na podstawie przyjętych przez szkoły jednolitych kryteriów. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły, w tym szkołę obwodową, natomiast wypełniony wniosek, składają tylko w szkole wybranej na pierwszym miejscu, która zwana jest dalej szkołą pierwszego wyboru.

Należy pamiętać, że umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Jednak jeśli rodzic wybrał szkołę obwodową na drugim miejscu, system uniemożliwi wybór kolejnej szkoły na trzecim miejscu listy preferencji.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, po wypełnieniu w Internecie, rodzice drukują wniosek, ponadto drukują i wypełniają oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować lub zrobić zdjęcia, a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.

Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru we wrześniu.

Rodzice otrzymają „identyfikator”, który jest nazwą użytkownika oraz hasło, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole podstawowej.

 • w formie papierowej: po pobraniu formularza ze szkoły podstawowej, należy go wypełnić i po podpisaniu przez oboje rodziców, złożyć u dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – uzasadnienie sporządzane jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,

 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia,

 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Kryteria w procesie rekrutacji

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość, obowiązują jednolite we wszystkich szkołach kryteria. W tym roku kryteria przyjęcia do szkoły podstawowej nie uległy zmianie i nadal obowiązują kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/471/2018 Rady Miasta Zamość, z dnia 29 stycznia 2018 r.

Kryteria są stosowane wyłącznie do dzieci zgłoszonych na podstawie wniosku (tzn. szkoła pierwszego wyboru nie jest szkołą obwodową) i nie dotyczą dzieci z obwodu, przyjmowanych do szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym, na rok szkolny 2022/2023:

Nr

Kryterium

Ilość punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

kandydat zamieszkuje w Zamościu

8 punktów

pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej pierwszego wyboru

6 punktów

pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3.

rodzic lub prawny opiekun kandydata pracuje w Zamościu

4 punkty

pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

4.

kandydat uczęszczał do przedszkola miejskiego, którego siedziba znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru

2 punkty

pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji. Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenia podlegają weryfikacji:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 • zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Jeśli dane kryterium nie zostanie wybrane lub nie zostanie wypełnione stosowne oświadczenie oznacza to, że kandydat otrzymuje za nie 0 pkt.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca do

29 kwietnia 2022 r.

od 13 czerwca do

17 czerwca 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja do

13 maja 2022 r.

od 20 czerwca do

24 czerwca 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 maja 2022 r.

o godz. 12.00

27 czerwca 2022 r.

o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 maja do
27 maja 2022 r.

od 27 czerwca do
8 lipca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8 czerwca 2022 r.

o godz. 12.00

25 lipca 2022 r.

o godz. 12.00

6.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

– W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

– W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 8 czerwca 2022 r.

od godz. 12.00

od 25 lipca 2022 r.

od godz. 12.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła podstawowa, w której złożono dokumenty dotyczące rekrutacji.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, znajdującym się na stronie internetowej właściwej szkoły.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia oraz art. 130 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przydatne linki:

 1. zgłoszenie-szkoła podstawowa 

2. oświadczenie o zamieszkaniu do zgłoszenia

3. RODO Zgłoszenie

4.prośba o wpisanie do obwodu

5. wniosek-szkola podstawowa

6. RODO Wniosek 

7. Oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów do wniosku

8. instrukcja_dla rodzica_sp


Zasady rekrutacji do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
w roku szkolnym 2021/2022


Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Po raz siódmy rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 2. Uchwała Nr XXXVII/471/2018 Rady Miasta Zamość, z dnia 29 stycznia 2018 r.,
 3. Zarządzenie Nr 18/2021Prezydenta Miasta Zamość, z dnia 15 stycznia 2021 r.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

 • urodzone w 2014 r.,
 • odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2020/2021,
 • urodzone w 2015 r. – na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci spoza obwodu, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów, ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość.

REKRUTACJA

1 – Ustalenie szkoły obwodowej dziecka

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Zamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tworzą tzw. sieć szkół obwodowych.

Wykaz ulic z przynależnością do obwodów szkół podstawowych, znajduje się na stronie internetowej Naboru.

Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Rodzice dziecka zamieszkałego, ale niezameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej, właściwej dla miejsca zameldowania, o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka, w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

  2 – Zapisywanie dziecka do szkoły podstawowej

 1. Wypełnienie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia”.

Rodzice kandydata, wypełniający zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej, mogą zrobić to na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej obwodowej, drukują je, ponadto drukują i wypełniają oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata. Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować lub zrobić zdjęcia, a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.

Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły obwodowej we wrześniu.

 • w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w szkołach podstawowych) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu przez oboje rodziców składają w szkole obwodowej.

Złożenie podpisanego zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.

1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa

Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły, na podstawie przyjętych przez szkoły jednolitych kryteriów. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły, w tym szkołę obwodową, natomiast wypełniony wniosek, składają tylko w szkole wybranej na pierwszym miejscu, która zwana jest dalej szkołą pierwszego wyboru.

Należy pamiętać, że wybór obwodowej szkoły podstawowej, jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem, (jeśli rodzic wybrał ją na drugim miejscu, system uniemożliwi wybór innej szkoły na trzecim miejscu).

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, po wypełnieniu w Internecie, rodzice drukują wniosek, ponadto drukują i wypełniają oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować lub zrobić zdjęcia, a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.

Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru we wrześniu.

Rodzice otrzymają „identyfikator”, który jest nazwą użytkownika oraz hasło, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole podstawowej.

 • w formie papierowej: po pobraniu formularza ze szkoły podstawowej, należy go wypełnić i po podpisaniu przez oboje rodziców, złożyć u dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

Procedura odwoławcza

Rodzice  kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – uzasadnienie sporządzane jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Kryteria w procesie rekrutacji

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość, obowiązują jednolite we wszystkich szkołach kryteria. W tym roku kryteria przyjęcia do szkoły podstawowej nie uległy zmianie i nadal obowiązują kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/471/2018 Rady Miasta Zamość, z dnia 29 stycznia 2018 r.

Kryteria są stosowane wyłącznie do dzieci zgłoszonych na podstawie wniosku (tzn. szkoła pierwszego wyboru nie jest szkołą obwodową) i nie dotyczą dzieci z obwodu, przyjmowanych do szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym, na rok szkolny 2021/2022:

Nr Kryterium Ilość punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
       
1. kandydat zamieszkuje w Zamościu 8 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej pierwszego wyboru 6 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
3. rodzic lub prawny opiekun kandydata pracuje w Zamościu 4 punkty pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
4. kandydat uczęszczał do przedszkola miejskiego, którego siedziba znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru 2 punkty pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji. Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenia podlegają weryfikacji:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Jeśli dane kryterium nie zostanie wybrane lub nie zostanie wypełnione stosowne oświadczenie oznacza to, że kandydat otrzymuje za nie 0 pkt.

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca

do 30 kwietnia

od 14 czerwca

do 18 czerwca

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja

do 11 maja

od 21 czerwca

do 25 czerwca

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 maja

do godz. 1200

28 czerwca

do godz. 1200

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

od 12 maja

do 28 maja

od 28 czerwca

do 12 lipca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 czerwca

do godz. 1200

30 lipca

do godz. 1200

6.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

– W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

– W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 10 czerwca

 

 

od 30 lipca

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła podstawowa, w której złożono dokumenty dotyczące rekrutacji.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, znajdującym się na stronie internetowej właściwej szkoły.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz art. 130 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niezbędne linki:

1. oświadczenie o zamieszkaniu

2. prośba o wpisanie do obwodu

3. Oświadczenia rodziców do SP

4. Klauzula informacyjna RODO

5. instrukcja_dla rodzica_sp

6. Obwód szkoły

7. szkola_podstawowa_wniosek_caly

8. szkola_podstawowa_zgloszenie

 

 


 

 


Skip to content