SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

 


Zasady rekrutacji do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
w roku szkolnym 2023/2024


Informacja o naborze do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zamość na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

 

zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość od dziewięciu lat jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/zamosc będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 2. Uchwała Nr LIV/744/2022 Rady Miasta Zamość, z dnia 28 grudnia 2022 r.,
 3. Zarządzenie Nr 19/2023 Prezydenta Miasta Zamość, z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienione Zarządzeniem Nr 49/2023 Prezydenta Miasta Zamość, z dnia 22 lutego 2023 r.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

 • urodzone w 2016 r.,
 • odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2022/2023,
 • urodzone w 2017 r. – na wniosek rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci spoza obwodu, w tym kandydaci spoza Zamościa, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców. O ich przyjęciu decyduje liczba punktów, ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji we wszystkich szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość.

REKRUTACJA

1 – Ustalenie szkoły obwodowej dziecka

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Zamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tworzą tzw. sieć szkół obwodowych.

Wykaz ulic z przynależnością do obwodów szkół podstawowych, znajduje się na stronie internetowej Naboru.

Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Rodzice dziecka zamieszkałego, ale niezameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej, właściwej dla miejsca zameldowania, o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka, w roku szkolnym 2023/2024.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 2 – Zapisywanie dziecka do szkoły podstawowej

 1. Wypełnienie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia”.

Rodzice kandydata, wypełniający zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej, mogą zrobić to na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, – wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej obwodowej, drukują je, ponadto drukują i wypełniają oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata. Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować lub zrobić zdjęcia, a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.

Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły obwodowej we wrześniu.

 • w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w szkołach podstawowych) – wypełniają zgłoszenie o przyjęcie dziecka i po podpisaniu przez oboje rodziców składają w szkole obwodowej.

Złożenie podpisanego zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.

 1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa

Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca, na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły, na podstawie przyjętych przez szkoły jednolitych kryteriów. Rodzice mogą wskazać na wniosku maksymalnie trzy szkoły, w tym szkołę obwodową, natomiast wypełniony wniosek, składają tylko w szkole wybranej na pierwszym miejscu, która zwana jest dalej szkołą pierwszego wyboru.

Należy pamiętać, że umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Jednak jeśli rodzic wybrał szkołę obwodową na drugim miejscu, system uniemożliwi wybór kolejnej szkoły na trzecim miejscu listy preferencji.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa można wypełnić na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, po wypełnieniu w Internecie, rodzice drukują wniosek, ponadto drukują i wypełniają oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Po podpisaniu dokumentów należy je zeskanować lub zrobić zdjęcia, a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.

Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru we wrześniu.

Rodzice otrzymają „identyfikator”, który jest nazwą użytkownika oraz hasło, które pozwoli sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole podstawowej.

 • w formie papierowej: po pobraniu formularza ze szkoły podstawowej, należy go wypełnić i po podpisaniu przez oboje rodziców, złożyć u dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – uzasadnienie sporządzane jest w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, po wyczerpaniu innych możliwości określonych w art. 158 ustawy prawo oświatowe.

Kryteria w procesie rekrutacji

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość, obowiązują jednolite we wszystkich szkołach kryteria. W tym roku kryteria przyjęcia do szkoły podstawowej określone zostały w Uchwale Nr LIV/744/2022 Rady Miasta Zamość, z dnia 28 grudnia 2022 r.

Kryteria są stosowane wyłącznie do dzieci zgłoszonych na podstawie wniosku (tzn. szkoła pierwszego wyboru nie jest szkołą obwodową) i nie dotyczą dzieci z obwodu, przyjmowanych do szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym, na rok szkolny 2023/2024:

 

Nr Kryterium Ilość punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1. kandydat zamieszkuje w Zamościu 30 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej 15 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
3. rodzic lub prawny opiekun kandydata jest pracownikiem  szkoły 10 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
4. rodzic samotnie wychowujący lub niepełnosprawność kandydata, rodzica, prawnego opiekuna, rodzeństwa 8 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
5. kandydat uczęszczał do przedszkola miejskiego, którego siedziba znajduje się w obwodzie szkoły 7 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
6. rodzic lub prawny opiekun kandydata pracuje w obwodzie szkoły 6 punktów pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

 

Rodzice zobowiązani są zaznaczyć wybrane przez siebie kryteria i dołączyć do wniosku oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji. Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenia podlegają weryfikacji:

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

Jeśli dane kryterium nie zostanie wybrane lub nie zostanie wypełnione stosowne oświadczenie oznacza to, że kandydat otrzymuje za nie 0 pkt.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzonych przez Miasto Zamość, na rok szkolny 2023/2024

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Lp. Rodzaj czynności Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

21 marca 2023 r.

 

 

21 kwietnia 2023 r.

 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej.[i]1

 

21 marca 2023 r.

 

 

31 marca 2023 r.

 

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.1 3 – 5 kwietnia 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.1 7 kwietnia 2023 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

 

21 marca 2023 r.

 

 

21 kwietnia 2023 r.

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26 kwietnia 2023 r. – godz. 12.00

 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia. 26 kwietnia 2023 r. 28 kwietnia 2023 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 5 maja 2023 r. – godz. 12.00[ii]2
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Lp. Rodzaj czynności Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 16 sierpnia 2023 r.

 

18 sierpnia 2023 r.

 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej. 1 16 sierpnia 2023 r. 18 sierpnia 2023 r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.1 21 sierpnia 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.1 22 sierpnia 2023 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe. 16 sierpnia 2023 r. 24 sierpnia 2023 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

25 sierpnia 2023 r. – godz. 12.00

 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 25 sierpnia 2023 r. 28 sierpnia 2023 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 29 sierpnia 2023 r. – godz. 12.00 2

 

1 Dotyczy rekrutacji kandydatów do klas pierwszych oddziału sportowego w szkole podstawowej oraz klasy wyższej niż pierwsza, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.

2 PROCEDURA ODWOŁAWCZA: w terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

– w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła podstawowa, w której złożono dokumenty dotyczące rekrutacji.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, znajdującym się na stronie internetowej właściwej szkoły.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia oraz art. 130 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Uchwała X_151_2019 śieć SP

Zarządzenie Nr 19_2023Dz.U.

Uchwała Nr LIV_744_2022

Zarządzenie Nr 49_2023

1. szkoła_podstawowa_zgloszenie

2. oświadczenie o zamieszkaniu do zgłoszenia

3. RODO Zgłoszenie

4. prośba o wpisanie do obwodu

5. szkoła_podstawowa_wniosek + załącznik

6. RODO Wniosek

7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów do wniosku Obwód SP4

8. oświadczenie świetlica

 


Skip to content