SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

REGULAMIN
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

  1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

  2. Jeśli gość mieszka w schronisku – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

   3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  Działalność schroniska

  1. Schronisko prowadzi działalność sezonową i funkcjonuje od 1 lipca do 31 sierpnia.

  2. Doba w schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 dnia następnego.

  3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się w godzinach 1700– 1830.

  4. Obowiązuje zachowanie ciszy w schronisku.

  5. Cisza nocna trwa od 2200 do 600.

  6. Pracownik schroniska, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 2300 – 600.

  7. Każdy korzystający z usług schroniska ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go.

  8. Za przestrzeganie regulaminu przez grupy zorganizowane odpowiada kierownik grupy oraz opiekunowie.

  9. Osoby nie stosujące się do obowiązków wynikających z regulaminu mogą być usunięte ze Schroniska bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

  10. Korzystanie z pryszniców ogólnodostępnych odbywa się w godzinach od 600 do 2300.

  11. Zabrania się włączania grzałek i urządzeń elektrycznych w sypialniach.

  12. Zabrania się na terenie schroniska palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych.

  13. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.

  14. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza przekraczających 7 cm, kusz, itp.), materiałów wybuchowych (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia.

  15. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub przedmiotów wymienionych w punkcie 14 zobowiązane są zdeponować je u dyrektora schroniska lub innego uprawnionego pracownika schroniska.

  16. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.

  17. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu schroniska.

  18. Przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu – aneks kuchenny schroniska (sala nr 141). Przygotowany posiłek można spożyć w stołówce szkolnej (sala nr 142). Po spożyciu posiłków należy pomieszczenie posprzątać.

  19. Turystów korzystających ze schroniska obowiązuje zachowanie porządku, kultury, higieny pomieszczeń w trakcie pobytu jak i przy opuszczaniu schroniska.

  20. Osoby korzystające ze schroniska odpowiadają materialnie za ewentualne zniszczenia mienia schroniska. Opłaty z tytułu ewentualnych uszkodzeń rozliczane będą przy opuszczaniu obiektu. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie.

  21. Kierownik grupy powyżej 8 osób uiszcza przy zameldowaniu kaucję zwrotną na poczet pokrycia finansowego ewentualnych uszkodzeń w wysokości 300zł – grupa do 12 osób, 500 zł – grupa powyżej 12 osób.

  22. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

  Adres

  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4

  22-400 Zamość

  Telefon

  tel./fax 84 638 95 00

  E-mail

  sekretariat@sp4.zamosc.pl

  Skip to content