Zaznacz stronę

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

REGULAMIN
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

Z radością informujemy Państwa, że w lipcu i sierpniu 2021r.  schronisko będzie czynne. Zapraszamy do kontaktu.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem/.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2.  Jeśli gość mieszka w schronisku – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3.  Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Działalność schroniska

 1. Schronisko prowadzi działalność sezonową i funkcjonuje od 1 lipca do 31 sierpnia.
 2. Doba w schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 dnia następnego.
 3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się w godzinach 900 – 1100 i 1630– 1800.
 4. Obowiązuje zachowanie ciszy w schronisku.
 5. Cisza nocna trwa od 2200 do 600.
 6. Pracownik schroniska, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 2300 – 600.
 7. Każdy korzystający z usług schroniska ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go.
 8. Za przestrzeganie regulaminu przez grupy zorganizowane odpowiada kierownik grupy oraz opiekunowie.
 9. Osoby nie stosujące się do obowiązków wynikających z regulaminu mogą być usunięte ze Schroniska bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Korzystanie z pryszniców ogólnodostępnych odbywa się w godzinach od 600 do 2300.
 11. Zabrania się włączania grzałek i urządzeń elektrycznych w sypialniach.
 12. Zabrania się na terenie schroniska palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych.
 13. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie będą przyjmowane do schroniska.
 14. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza przekraczających 7 cm, kusz, itp.), materiałów wybuchowych (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia.
 15. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub przedmiotów wymienionych w punkcie 14 zobowiązane są zdeponować je u dyrektora schroniska lub innego uprawnionego pracownika schroniska.
 16. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.
 17. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu schroniska.
 18. Przygotowywanie i spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu – stołówce (sala nr 13). Po spożyciu posiłków należy pomieszczenie posprzątać.
 19. Turystów korzystających ze schroniska obowiązuje zachowanie porządku, kultury, higieny pomieszczeń w trakcie pobytu jak i przy opuszczaniu schroniska.
 20. Osoby korzystające ze schroniska odpowiadają materialnie za ewentualne zniszczenia mienia schroniska. Opłaty z tytułu ewentualnych uszkodzeń rozliczane będą przy opuszczaniu obiektu. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie.
 21. Kierownik grupy powyżej 8 osób uiszcza przy zameldowaniu kaucję zwrotną na poczet pokrycia finansowego ewentualnych uszkodzeń w wysokości 300zł – grupa do 12 osób, 500 zł – grupa powyżej 12 osób.
 22. Korzystający mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska.
 23. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

Adres

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4

22-400 Zamość

Telefon

tel./fax 84 638 95 00

E-mail

sekretariat@sp4.zamosc.pl

Skip to content