SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

    

 

HISTORIA SZKOŁY 

 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 

01.08.1988 r. – 31.08.1992 r. – mgr Leokadia Pasieka

01.09.1992 r. – 31.08.2002 r. – mgr Urszula Kowalska

01.09.2002 r.- 31.08.2012r. mgr Henryk Borowik

01.09.2012 r. – 31.08.2017 r. –  mgr Jolanta Goryczka

01.09.2017 r. – 31.08. 2023 r. mgr Ewa Lorenz

od 01.09.2023 r. – mgr Tadeusz Sałamacha

 

 Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły

 

20.01.1984 r. – Rozpoczęcie budowy szkoły miejskiej w centrum osiedla mieszkalnego im. Jana Zamoyskiego.

 

01.08.1988 r. – Przekazanie szkoły do użytku publicznego.

 

01.09.1994 r. Z inicjatywy wicedyrektora mgr Henryka Borowika utworzenie pierwszego na terenie województwa lubelskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4   Uczniowskiego Klubu Sportowego pod nazwą „KIKO” i rozpoczęcie działalności szkoleniowej w sekcjach: badminton, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy i szachy.

25.09.1998 r. – Odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Batorego i wręczenia sztandaru, uchwałą Nr LV/381/98 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 25 maja 1998 r.

 

01.09.1999 r. – Powołanie sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego.

 

01.09.2003 r. – Powołanie (utworzenie) w Szkole Podstawowej Nr 4 klas sportowych o profilu: badminton i koszykówka.

 

10.10.2003 r. Otrzymanie przez Szkołę Podstawową Nr 4 tytułu „Szkoła z klasą” – Nr certyfikatu 2915/2003.

 

15.03.2008 r. – Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie przyznał Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu Zbiorową  Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”.

 

01.09.2012 r. – Utworzenie Zespołu Szkół Nr 4. Zespół tworzą: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego i Gimnazjum Nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

 

Eksperyment Dydaktyczny

 

W latach 1989 – 2004 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu, jako jedna spośród dziewięciu w województwie lubelskim, brała udział w Eksperymencie Dydaktycznym poświęconym weryfikacji koncepcji integralnego nauczania w klasach 0 -3. 

        Eksperyment prowadzony był za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej pod naukową opieką pracowników Zakładu Dydaktyki UMCS w Lublinie na czele  prof. Marią Cackowską. Eksperymentem objęte były dwa oddziały klas młodszych, prowadzonych przez  nauczycieli: mgr Krystyna Sarecka, mgr Jolanta Wilawer, mgr Elżbieta Seńko.

Lubelska koncepcja integracji przewidywała objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, rozluźnienie systemu klasowo lekcyjnego, z uwzględnieniem przechodzenia od zajęć w pełni zintegrowanych w klasach 0 – 1 do modelu zajęć systematyczno – przedmiotowego w klasie drugiej i trzeciej.  Uwzględniono następujące płaszczyzny integracji: treściową, nauczania i wychowania,  metodyczną. Według M. Cackowskiej treści nauczania podzielone były na tygodniowe ośrodki tematyczne, a następnie na jednostki dzienne, które zawierały realizację celów ogólnych i operacyjnych.

 Zajęcia zintegrowane odbywały się według autorskich konspektów ośrodków tematycznych opracowywanych przez w/w nauczycieli w oparciu o wytyczne pracowników naukowych Zakładu Dydaktyki UMCS.

 W trakcie trwania tej innowacji pedagogicznej nauczyciele regularnie uczestniczyli w seminariach naukowych w Instytucie Pedagogiki UMCS, podczas których analizowano wdrażany program, tematyczne ośrodki pracy, dzielono się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z innych placówek oświatowych objętych eksperymentem, planowano przebieg badań kontrolnych oraz przygotowywano materiały do publikacji metodycznych.

 Praca tym systemem dała możliwość pobudzania, aktywizowania i rozwijania działalności poznawczej uczniów w procesie nauczania – uczenia się oraz rozwijania  twórczych postaw, skłaniała do podejmowania działań kreatywnych, wdrażała dzieci do współżycia i współdziałania w zespołach rówieśniczych czy podejmowania działań na rzecz innych ludzi. W codziennej pracy z uczniami kładziono nacisk na wielozmysłowe poznawanie świata poprze uczestnictwo w wielu atrakcyjnych formach pozalekcyjnych.

 Prekursorski program dydaktyczny, uznany jako nowatorstwo pedagogiczne, przyczynił się do modernizacji systemu nauki początkowej, przygotowując grunt dla późniejszej reformy oświatowej. 

 Liczba uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 

im. Stefana Batorego w Zamościu

w latach 1988 – 2011 

klasy I – VIII

 

 

Rok szkolny

1988/89

I-III

1989/90

I-IV

1990/91

I-VI

1991/92

I-VII

1992/93

I-VIII

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1996/97 1998/99
Liczba oddziałów 14 29 48 59 68 73 74 73 72 69 65
Liczba uczniów 460 824 1346 1698 2054 2190 2192 2184 2125 2015 1870

 

 

Klasy I – VI

 

Rok szkolny

1999/2000

I-VI, VIII

2000/01

I-IV

2001/02

I-VI

2002/03

I-VII

2003/04

I-VIII

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Liczba oddziałów 51 40 37 34 29 27 26 25 23 21 20 20 
Liczba uczniów 1441 1070 971 883 806 744 707 654 610 552 511 486 

 

 

1999/2000 – ostatni rok nauki ośmioletniej szkoły podstawowej

2000/2001 – pierwszy rok działalności sześcioletniej szkoły podstawowej

 

 

Wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych SP 4 w Zamościu

organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie

 

  Wynik SP 4 w Zamościu Miejsce w Zamościu
Stanin
Wynik Gminy
Wynik województwa
Wynik Polski
2002
29,42 4 Średni 29,61 29,47 29,5
2003
30,1 4 Wyżej średni      
2004
26,83 2 Wyżej średni      
2005
31,13 1 Wysoki 30,3 30,4 29,5
2006
27,7 3 Wysoki 26,53 25,21 25,3
2007
28,4 3 Wysoki 28,1 26,7 26,6
2008
30,4 1 Bardzo wysoki 25,7 25,7 25,8
2009
30,4 2 Wysoki 23,23 22,44 22,64
2010
24,4 2 Wysoki 28,57 24,39 24,56
2011 29,5 1 Bardzo wysoki 27,4 25,5 25,27

 

 

Wyniki wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół

prowadzonego przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

 

  Miejsce
SP 4 Zamość
w woj. lubelskim
Wynik punktowy
Liczba sklasyfikowanych
szkół podstawowych woj. lubelskiego
2001/2002
9 572,5 327
2002/2003
12 165,5 307
2003/2004
3 239,5 316
2004/2005
5 234 314
2005/2006
8 281 342
2006/2007
4 353 368
2007/2008
4 348 336
2008/2009
5 338,5 354
2009/2010
11 265,5 318
2010/2011 3 310 334

 

 

 

 

 

Skip to content