REGULAMIN   ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 

         Świetlica szkolna w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo  -opiekuńczych przyjętych w Programie Wychowawczym Szkoły oraz w planie pracy świetlicy. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

 

§ 1

 Cele i zadania świetlicy

Celem głównym jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,  bezpieczeństwa, pomocy w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy poprzez :

-organizowanie gier i zabaw dydaktycznych oraz  ruchowych mających na celu prawidłowy

-rozwój umysłowy i fizyczny dziecka rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej 

-odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności czytelniczych, plastycznych, technicznych, muzycznych i kulinarnych

rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności w podejmowanych działaniach 

-stworzenie warunków do zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej 

-kształcenie nawyków kulturalnego zachowania się zgodnie  z ogólnie przyjętymi normami rozwijanie zasad kultury zdrowotnej,

-kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o własne zdrowie

 

§ 2

 

  Funkcjonowanie świetlicy.

1.Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców  pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom, którzy potrzebują jej okazjonalnie np.: dzieciom, które  nie uczestniczą w zajęciach religii, na basenie lub czekających na zajęcia pozalekcyjne.

3.  Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej wypełniając „Kartę zgłoszenia”.

4. Rodzice/opiekunowie  prawni zobowiązani są do odbierania dziecka w godzinach pracy świetlicy, pisemnie deklarują  kto odbiera dziecko ze świetlicy oraz czy dziecko może samodzielnie wracać do domu.

5. Nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub  po lekcjach.

6. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice  lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia, jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu świetlicy.

7. Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy.

8. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, po godzinach pracy świetlicy wychowawcy są zobowiązani    do poinformowania policji.

 

§ 3

Organizacja pracy świetlicy

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach 6.45.- 16.30.

2. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy i opuszcza ją  tylko za jego wiedzą.

3. Wychowawcy prowadzą dzienny rejestr frekwencji uczniów przebywających w świetlicy.

4.Grupa świetlicowa liczy 25 wychowanków, uczniowie odpoczywają, uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców świetlicy, odrabiają  pracę domową.

 

§ 4

 

1.  W świetlicy obowiązuje zmiana obuwia.

2. Wszyscy powinni dbać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć.

3. Wychowankowie pozostawiają swoje rzeczy w wyznaczonym miejscu, nie niszczą wyposażenia świetlicy, nie biorą  rzeczy kolegów  bez  ich zgody.

4. Wychowankowie nie powinni przynosić do świetlicy cennych rzeczy. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

5. Po skończonych zajęciach lub zabawie  dziecko pozostawia po sobie porządek.

 

                                                            

 

Skip to content