STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. S. BATOREGO W ZAMOŚCIU

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SP4 W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2023_2024

 Regulamin Rady Rodziców SP4

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu

Procedury postępowania w przypadku dokonania kradzieży przez ucznia na terenie Szkoły

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu

Zarządzenie nr 1_2021_2022 w sprawie procedur i organizacji zajęć

Zbiór procedur postępowania

 Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 KLAUZULA INFORMACYJNA monitoring

 Regulamin korzystania z szafek szkolnych

  Procedura wydawania legitymacji,  duplikatów legitymacji, karty rowerowej i świadectwa

  Regulamin wycieczek szkolnych SP4

Regulamin Biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

 Regulamin w-f

Regulamin korzystania z boisk i obiektów sportowych

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

 Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin Paragonowy zawrót głowy

Procedura wydawania opinii o uczniu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu

Procedury przyjmowania i przechowywania opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Procedury przechowywania dokumentów sądowych/notarialnych

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie reżimu sanitarneggo w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący na terenie SP4 w Zamościu

Procedura przygotowania i wydawania posiłków w SP4 w Zamościu w związku z wystąpieniem pandemii COVID 19

Procedury postępowania pielęgniarek nauczania i wychowania dotyczące bezpiecznej opieki nad uczniami przebywającymi w szkołach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV_2 po wznowieniu nauki w szkołach

Zasady funkcjonowania sklepiku szkolnego przy SP4 w Zamościu

Regulamin korzystania z sali do zajęć rewalidacyjnych

Regulamin i procedury pracowni komputerowej

Regulamin funkcjonowania świetlicy w SP4 w Zamościu w roku szkolnym 2020_2021 z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa

 

Skip to content