SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

STATUT
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Nazwa schroniska brzmi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu
 2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu, zwane dalej Schroniskiem, ma siedzibę w Zamościu przy ul. Jana Zamoyskiego 4.

 

§ 2.

 

 1. Organem prowadzącym Schronisko jest Miasto Zamość.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Schroniskiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

II. CELE I ZADANIA

 

§ 3.

 

 1. Zadaniem Schroniska młodzieżowego, jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku.
 2. Zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo turystycznej.
 3. Prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu.
 4. Wspieranie organizacyjne pobytu zarówno grup, jak i osób indywidualnych.

III. ZADANIA I KOMPETENCJE DYREKTORA/KIEROWNIKA SCHRONISKA

 

§ 4.

 

 1. Schroniskiem kieruje dyrektor/kierownik Schroniska powołany przez Prezydenta Miasta Zamość na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu.
 2. Dyrektor/kierownik planuje, organizuje i nadzoruje pracę Schroniska, a w szczególności:
  1. reprezentuje je na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór nad pracownikami,
  3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,
  4. wykonuje zadania wynikające z przepisów o zatrudnianiu,
  5. ustala organizację pracy Schroniska,
  6. występuje do organu prowadzącego Schronisko o ustalenie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku,
  7. planuje i organizuje działalność gospodarczo – finansową i administracyjną Schroniska,
  8. organizuje i kieruje pracą podległych pracowników
  9. realizuje zadania zgodnie z planem pracy oraz wytycznymi organów nadzorujących,
  10. dba o właściwy poziom: informacji turystycznej, wystroju Schroniska i organizacji pobytu osób korzystających z usług placówki,
  11. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu Schroniska,
  12. dba o właściwy stan techniczny, sanitarno – higieniczny oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe Schroniska,
  13. czuwa nad przestrzeganiem regulaminu pracy, dyscypliny pracy, bezpieczeństwem pracowników i osób korzystających z usług Schroniska, poszanowaniem powierzonego mienia,

IV. ZADANIA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW SCHRONISKA

 

§ 5.

 

 1. W Schronisku zatrudnia się pracowników administracyjnych i pracowników obsługi:
  1. do zadań pracowników administracji należy w szczególności:
   1. prowadzenie sekretariatu
   2. wykonywanie prac o charakterze biurowym, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Schroniska,
   3. prowadzenie recepcji,
   4. pobieranie opłat za usługi świadczone przez Schronisko,
   5. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Schroniska,
   6. prowadzenie magazynu,
   7. pełnienie opieki nad obiektem podczas pracy ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 2. do zadań pracowników obsługi należy dbanie o stan higieniczno – sanitarny obiektu (wg indywidualnych zaleceń), a także o bezpieczeństwo osób i mienia.
 3. Obsługę w zakresie działalności finansowo – ekonomicznej i kasowej oraz spraw kadrowych prowadzą zgodnie z obowiązującymi przepisami wyspecjalizowane służby pracownicze szkoły.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

V. ORGANIZACJA SCHRONISKA

 

§ 6.

 

 1. Schronisko należy do grupy Schronisk sezonowych i działa w okresie lipiec, sierpień i dysponuje co najmniej 25 miejscami noclegowymi.
 2. Doba w schronisku trwa od godz. 1700 do godz. 1000 dnia następnego.
 3. System rezerwacji miejsc noclegowych:
  1. rezerwacje noclegów przyjmowane są od osób indywidualnych listownie, telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną,
  2. rezerwacje grup powyżej 10 osób muszą być potwierdzone pisemnie, telegraficznie lub faxem,
 4. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się w godzinach 1700 – 1830.
 5. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze będące w posiadaniu osób korzystających ze Schroniska.
 6. Wysokość opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Schronisku ustala organ prowadzący w Zamościu na mocy uchwały.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SCHRONISKU.

 

§ 7.

 

 1. Dzieci, młodzież oraz inne osoby przebywające w schronisku mają prawo do:
  1. bezpiecznego pobytu w Schronisku,
  2. korzystania z tanich noclegów,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania przez personel Schroniska,
  4. ochrony i poszanowania godności,
  5. poszanowania prywatności,
  6. swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
  7. uzyskania informacji i doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  8. rozwoju zainteresowań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 2. W przypadku naruszenia praw korzystający ze Schroniska mogą wpisywać uwagi do książki życzeń i zażaleń lub wnieść skargę do dyrektora/kierownika Schroniska. Tryb rozpatrywania skarg określają odrębne przepisy.
 3. Obowiązkiem dzieci, młodzieży oraz innych osób korzystających ze Schroniska jest:
  1. przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 2200 do 600,
  2. używanie bielizny pościelowej – schroniskowej lub własnej,
  3. noszenie schludnego ubioru,
  4. spokojne i uprzejme zachowanie,
  5. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu,
  6. przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych,
  7. zakaz posiadania przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza przekraczającej 7 cm, kusz, itd.), materiałów wybuchowych (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie zdrowia i życia.
 4. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub przedmiotów wymienionych w ust. 3 lit. g) zobowiązane są zdeponować je u dyrektora/kierownika Schroniska lub u innego uprawnionego pracownika.
 5. Osoby nie stosujące się do obowiązków określonych w ust. 3 mogą być usunięte ze Schroniska przez uprawnionego pracownika bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8.

 

 1. Ustalona nazwa Schroniska jest używana przez schronisko w pełnym brzmieniu.
 2. Oznaczeniami Schroniska umieszczonymi na budynku są:
  1. trójkątna tablica o wymiarach 60 cm x 60cm x 60cm z napisem: „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” (duże białe litery na jasnozielonym tle),

§ 9.


Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego określa regulamin Schroniska opracowany przez dyrektora/kierownika Schroniska.

 

§ 10.


Dyrektor/kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń eksponuje materiały informacyjne o regionie, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.

 

§ 11.

 

 1. Statut wraz z regulaminem oraz cennik opłat za korzystanie ze Schroniska wywiesza się do wiadomości gości w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń.
 2. Książka życzeń i zażaleń znajduje się w recepcji, a informacja o niej wywieszona w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń.
 3. Zmian w statucie w formie pisemnej dokonuje dyrektor/kierownik Schroniska.

Adres

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4

22-400 Zamość

Telefon

tel./fax 84 638 95 00

E-mail

sekretariat@sp4.zamosc.pl

Skip to content