RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

Rzecznik praw ucznia – pani Anna Klech

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole. 
– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli. 
– W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego. 
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

– Załatwianie indywidualnych skarg. 
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole. 
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom). 
– Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem). 
– Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym. 
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców. 
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów. 
– Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania. 
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

 

Szkolny Rzecznik może:

– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
– Organizować konfrontacje wyjaśniające.
– Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.
– Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
– podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 
– skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, 
– w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, 
– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

– zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
– podjęcie mediacji ze stronami, 
– zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, 
– wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1 Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka. 
2 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia, 
3 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych, 
4 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania, 
5 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach. 
6 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 
2 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo. 
3 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka. 
4 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia. 
5 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Skip to content