Podsumowanie oceny jakościowej

Realizacja projektu „Europa bez granic”  była zgodna z zasadami programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna.
Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku.
Według opisu w raporcie końcowym udało się osiągnąć wszystkie założone cele Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły a były to m.in. podniesienie kwalifikacji w zakresie ICT, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody pracy (wprowadzenie elementów obsługi platformy MOODLE, Google Apps, PBL, LMS.
W raporcie bardzo szczegółowo odniesiono się do realizacji poszczególnych działań projektowych. Ewaluację, wpływ oraz upowszechnienie  rezultatów projektu  przedstawiono w sposób bardzo dobry. Beneficjent zaraportował, iż projekt odpowiedział na potrzeby uczestników. Nauczyciele, uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności.
Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy jakości pracy placówki oraz wpłynęła na jej konkurencyjność poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.
Udział w projekcie pozwolił uczestnikom poznać innowacje i metody stosowane w dziedzinie edukacji w Europie. Działania podjęte w projekcie przyczyniły się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku placówki w lokalnym środowisku. Uczestnicy projektu, dzieląc się dzięki niemu zdobytą, nie tylko promowali szkołę, lecz przede wszystkim propagowali ideę uczenia się przez całe życie wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym.
Ocena realizacji projektu jest bardzo dobra. Pozytywna ocena daje nam możliwość aplikowania do kolejnych projektów Erasmus+  z udziałem uczniów naszej szkoły. 

Skip to content